Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En mkb är en utredning som försöker ta reda på vilka konsekvenser tex ett byggprojekt kommer att get på människor och miljö. I bästa fallet är MKB en process. Det betyder att det tidigt i projektet upprättas en MKB som sedan kan bollas fram och tillbaka mellan myndigheter, beställare och utförare.

När ska en MKB upprättas?

En MKB ska enligt lag upprättas för verksamheter eller byggprojekt som påverkar miljön. Det gäller särskilt om det ska ske ingrepp i tex Natura 2000 område (naturområde som är räknat som särskilt värt att skydda), miljöfarlig verksamhet, vatten. Viktigt är hur ni tror ert projekt kommer att påverka människors hälsa.

Vad ska en MKB innehålla?

• Beskrivning av projektet. I ert fall en offentlig miljö.

• Miljöförutsättningar i området. Tex nationalstadspark, vatten eller annat.

• Vad kommer troligen att ske, tex nedskräpning, buller, skugga.

• Går det att undvika negativa effekter på miljön?

• Vad går absolut inte att undvika. Tex om du ska gräva upp kalk från marken så är det ju svårt att undvika att det blir en grop.

• Alternativ till projektet. Finns det ett nollalternativ. Tex något som inte orsakar mer buller alls, eller mer skuggeffekt eller något annat.

• Analys av hur det lokala och kortsiktiga utnyttjandet av miljön förhåller sig till ambitionen att långsiktigt förbättra miljön.

• Förekomst av irreversibla effekter. (dvs sådant som inte går att ställa till rätta efteråt)

Exempel på en MKB