Beslutsprocessen vid Samha llsbyggande

Olika planer

Miljöbalken


Bestämmelser om hur bla mark får användas. Några exempel:
Kap 3, §2: Mark och vatten som inte är exploaterade ska skyddas mot ingrepp.
Kap 3, §3: Skydda känslig natur om det är möjligt
Kap 3, §6 Skydd för riksintressen som tex fornlämningar, natursköna miljöer eller annat. (observera att det är riksintresse att tex järnvägar ska fungera. Därför kan det vara nödvändigt att dra den rakt igenom ett naturreseravt.

Plan och bygglagen

Den här lagen styr hur mark och vatten används och reglerar också stadsbyggnad. I huvudsak handlar lagen om förhållandet och samarbetet mellan parterna i planerings och byggprocessen.
Lagen säger att alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan. Däremot står det inte vad som ska stå i den.
Lagen säger också att kommuner är skyldig att samråda med olika parter vid tex byggandet av nya stadsdelar eller järnvägar. Parter kan vara markägare som berörs, grannar och andra. För det mesta brukar kommunen tillverka presentationsmaterial som modeller som ställs ut.

Översiktsplan

Den här planen är inte bindande. Det är en planering över hur kommunen ska använda sin mark för en viss tid, tex 10 år. Man kan säga att översiktsplanen är en plan som beskriver vad kommunen vill uppnå på lite längre tid.
Här brukar kommunerna rita in tex hur det är tänkt att framtida vägar eller pendeltåg ska gå. Var man behöver placera bostadsområden så det fungerar med transport, vattenförsörjning arbete och annat.
Ofta krockar ju flera mål mot varandra. Tex vill ju hundägare eller barnfamiljer ha mycket grönområden för rekreation. Samma område kan det ju finnas intresse för bönder att odla upp, eller kanske att bygga fler bostäder på.

Detaljplan

Detaljplanen är som namnet säger mer detaljerad än översiktsplanen. Fastighetsgränserna är inritade och kommunen har också ritat ut vatten och avloppsledningar. Vissa områden får endast ha en typ av verksamhet. Det är tex inte tillåtet att ha bostäder inom mark som är tänkt att vara industriområden.
Trafiklösningar som rondeller och viadukter är också planerade i detaljplanen.
I detaljplanen beskrivs också var kommunens ansvar slutar och fastighetsägarens ansvar börjar.
( ett aktuellt exempel. Fastighetsägaren är skyldig att skotta snö på fastighetens tak och kommunen är skyldig att skotta vägen utanför. Därmed är det också fastighetsägarens skyldighet att hålla efter istappar från taket så att de inte faller på gående nedanför huset)

 

Här är ett exempel på hur botkyrkas översiktsplan

Här har vi ett exempel på hur detaljplanen för norra djurgårdsstaden diskuterats

Så här marknadsför sig Norra Djurgårdsstaden som miljöstadsdel